Coo Chan Land การเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป “เพราะดนตรีคือพื้นฐานของชีวิต และชีวิตถูกเริ่มต้นปลูกฝังในวัยเด็ก วัยที่จะเพาะต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมและสมบูรณ์ทั้งจิตใจ ร่างกาย และความคิด” ปรัชญาในการดำรงชีวิตของ

Mr.Hirotaka Kawai ทายาทเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของตระกูล Kawai ต้นกำเนิด โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Academy of Music ประเทศญี่ปุ่น แรงบันดาลใจในการก่อตั้งโรงเรียน Kawai Music School โดยมีหลักสูตรสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป

Kawai Music School ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1958 รวมกว่า55 ปีแล้วกับการค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีศึกษากับการพัฒนาเด็กตั้งแต่วัย1ปี ที่ให้ความสำคัญกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กๆแต่ละคนโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดที่เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้และมีความสุขมากที่สุด

“ความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรีของโรงเรียน Kawai Music School ไม่ได้เน้นเฉพาะทักษะหรือเทคนิคของการเรียนดนตรี แต่เราเชื่อในเรื่องของความสุขในการเรียนรู้ของเด็กๆทุกคนตามบุคลิกลักษณะเฉพาะโดยไม่ปิดกั้นหรือบีบบังคับ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและสนุนสนานในการเรียนรู้และมีความสุขมากที่สุดโดยดนตรี จะเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายจิตใจ และอารมณ์ของเด็กๆ เพื่อให้มีความสามารถทางดนตรี โดยสอนให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ และเป็นคนดีของสังคม”

เริ่มต้นหลักสูตรสอนดนตรีสำหรับเด็ก 1 ปี ทาง Kawai Music School ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาทางด้านร่างกายประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง Coo Chan Land คือหลักสูตรที่ได้รับความนิยมและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Kawai Music School ที่ยืนยันแล้วว่าสามารถพัฒนาอารมณ์และจิตใจเด็กเล็กให้เป็นเด็กที่อารมณ์ดี โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสทางร่างกายจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน

บรรยากาศในคลาสของ Coo Chan Land จะใช้การสอนแบบ Rhythmic ให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง มีจินตนการไปพร้อมกับการสอนของคุณครู เมื่อเด็กๆได้ฟังเสียงเปียโน Acoustic จะทำให้เด็กรู้สึกสบาย สนุก และไม่เครียด สอดคล้องกับความเชื่อมั่นว่าถ้าเด็กวัย 1 ปีนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจให้มั่นคงแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

KuluKulu Club คือหลักสูตรสอนดนตรีสำหรับเด็ก 2 ปี เป็นช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มเข้าใจคำสั่งและมีเหตุผลเพิ่มขึ้น KuluKulu Club เราใช้เสียงดนตรีสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ให้สนุกสนาน มีการเล่านิทานประกอบดนตรี เพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่น และความสนุกสนานในชั้นเรียน KuluKulu Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ เราเชื่อมั่นว่า ทุกคนมี Personality หรือบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเด็กๆวัย 2 ปีมาอยู่รวมกันในคลาส KuluKulu Club จะทำให้เกิด Harmony ที่งดงาม ทำให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคม โดยใช้ดนตรีสื่อสารซึ่งกันและกันอีกด้วย

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป

นอกจากนี้แล้ว Kawai Music School ยังมีหลักสูตรสอนดนตรีสำหรับเด็กวัย 3-4 ปี Hello Music เป็นช่วงระยะเวลาที่เด็กชื่นชอบจินตนาการ มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรีที่สนุกสนานของคลาส Hello Music จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัย 3-4ปี โดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะ เริ่มให้เด็กๆมีการเล่นเปียโนพื้นฐาน เปิดโอกาสให้เด็กๆแสดงความสามารถของตน ผ่านดนตรีที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างอิสระ

กิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มของคอร์ส Hello Music จะช่วยให้เด็กรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ และการแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักมองโลกในแง่บวก ฝึกและพัฒนาทักษะการเล่นอย่างเป็นระบบ เพราะเราเชื่อว่าถ้าเริ่มต้นการเล่นเปียโนที่ดีและถูกต้องในช่วงนี้ จะทำให้เด็กมีพัฒนาต่อยอดทักษะการเรียนเปียโนระดับสูงได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กวัย 4 ปี Sound Tree สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการเล่นเปียโนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยการสอนที่เน้นให้เข้าใจดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ ฝึกการฟัง ร้อง และเล่นเปียโน ที่สำคัญคือเด็กๆจะสามารถอ่านโน้ตได้อย่างคล่องแคล่ว เข้าใจทฤษฎีทางดนตรีที่สอดแทรกในบทเรียนที่สำคัญ ในขณะที่เด็กๆก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้สึกชอบและรักการเล่นหรือฝึกซ้อม สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการบรรเลงได้อย่างอิสระ และเกิดสุนทรีย์ทางดนตรี

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School จะทำให้เด็กๆ มีความสุขกับบทเพลงที่ดีไซน์เข้ากับธรรมชาติที่เด็กๆเคยชิน และชื่นชอบ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีโอกาสโชว์พลังดนตรีได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีที่ตนเองชื่นชอบได้อย่างงดงามโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเดี่ยว Private Lesson

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School ความสุขในการเรียนรู้ ที่พร้อมจะปลูกฝังให้ชีวิตเปี่ยมไปด้วยเสียงดนตรี

โรงเรียนสอนดนตรี Kawai Music School สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บนชั้น 8 ของตึก เซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เปิดสอนหลักสูตร Kawai Music Education System จากประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อเด็ก โดยเน้นสร้างเสริมทักษะทางด้านความพร้อม ทั้งด้านอารมณ์และจิตใจ เพื่อต่อยอดการพัฒนาทางด้านอื่นๆ ด้วยครูที่มีประสบการณ์ด้านดนตรีโดยตรง พร้อมหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดยประเทศญี่ปุ่น อันมีระบบการสอบและการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานกว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้หลักสูตรมาตราฐานเดียวกัน เราเปิดสอนหลักสูตร เริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 1 ขวบเป็นต้นไป รวมถึง เปียโน ร้องเพลง กีต้าร์ เปียโนสำหรับผู้ใหญ่ เครื่องเป่า และดนตรีไทย