Coo Chan Land คอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็กวัย 1 ปี

Coo Chan Land คอร์สเรียนสำหรับเด็กวัย 1 ปี
Coo Chan Land คอร์สเรียนสำหรับเด็กวัย 1 ปี

Coo Chan Land คอร์สเรียนสำหรับเด็กวัย 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสานสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ง Coo Chan Land เราใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน บรรยากาศในคลาสของ Coo Chan Land เราใช้การสอนแบบ Eurhythmics ให้เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง มีจิตนาการไปพร้อมกับการสอนของครู เมื่อเด็กๆฟังเสียงเปียโน Acousti จะทำให้เด็กๆ รู้สึกสบาย สนุก และไม่เครียด

 

Kawai Music School โรงเรียนสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 1ปีขึ้นไป