Hello Music คอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็กวัย 3-4 ปี

Basic Course คอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็กวัย 3 ปี
Hello Music คอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็กเล็กวัย 3-4 ปี

เด็กวัย 3-4 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่ชอบจินตนาการและสามารถเล่นคนเดียวโดยมีการสมมุติบทบาทกับชีวิตประจำวัน มีความสนใจสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อม ชอบที่จะทำอะไรเหมือนคนรอบข้าง กิจกรรมทางดนตรี ของ Hello Music จะใช้พัฒนาการของวัย 3ปีนี้มาจำลองในชั้นเรียนโดยใช้ดนตรีที่คุณครูบรรเลงให้ฟัง ฝึกร้องเพลงและเริ่มมีพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น ชอบการแสดงออก อยากโชว์ และมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก,ใหญ่เพิ่มขึ้น Hello Music ในชั้นเรียนจะเพิ่มทักษะการเล่นเปียโนโดยใช้ Rhythmic และ Solfeggio เป็นสื่อของการสอนให้ซึมซับกับจังหวะต่างๆโดยให้ร่างกายนั้นได้สัมผัสกับ Melody และ Rhythm เด็กๆจะเริ่มพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้น เพื่อที่เด็กๆจะได้ใช้ในการพัฒนาการเล่นดนตรีระดับสูงขึ้นต่อไป บรรยากาศของชั้นเรียนจะมีความสนุกสนาน เด็กๆจะรู้จักดนตรีในหลากสไตล์ ผ่านการบรรเลงของครูผู้สอน ทำให้เด็กๆเริ่มมีความซาบซึ้งในสุนทรีย์ทางดนตรีเพิ่มขึ้น